Epostadresser til intern bruk

Email addresses for internal use

Korets offisielle adresse post@akademiskkorforening.no
The choir official address
.
Stemmeførerne
Voice group leaders
1. sopran sf-1sopran@akademiskkorforening.no
2. sopran sf-2sopran@akademiskkorforening.no
1. alt sf-1alt@akademiskkorforening.no
2. alt sf-2alt@akademiskkorforening.no
bass sf-bass@akademiskkorforening.no
tenor sf-tenor@akademiskkorforening.no
.
Styret
The board
Styret i AKF + dirigenten styret@akademiskkorforening.no
Leder leder@akademiskkorforening.no
Nestleder nestleder@akademiskkorforening.no
Sekretær sekretaer@akademiskkorforening.no
Kasserer kasserer@akademiskkorforening.no
.
Andre verv og grupper
Other positions and groups
Dirigenten / the conductor dirigent@akademiskkorforening.no
PR-komiteen pr@akademiskkorforening.no
IT-ansvarlig it@akademiskkorforening.no
Webmaster webmaster@akademiskkorforening.no

Alle adresser er videresendinger, dvs. de videresendes til private adresser. Videresendingene byttes med bytte av verv og kan ved behov bli betjent av mere enn en person.

For mottakerne: For din egen sikkerhet skal adressene skal benyttes i kor-sammenheng.

Dersom du står som mottaker av en av disse adresser, vil fremtidig epost gå til en annen mottaker når adressen betjenes av flere eller overføres til din etterfølger.

Eksempel: Dersom du benytter koradressen som brukernavn et sted hvor du er medlem, vil fremtidig mottaker kanskje kunne bytte ditt passord til dette medlemsstedet og derved overta ditt medlemsskap.

All addresses are forwarded, i.e. all email are forwarded to private email addresses. The receiver is switched with new people in the positions and will be served by multiple people when needed.

For the receivers: For your own safety, the addresses should only be used in choir context.

If you are the recipient of one of these addresses, future emails will go to another recipient when the address is served by several or transferred to your successor.

Example: If you use the choir address as a username for a private membership, the future recipient may be able to change your password and thereby take over your membership.