Spond for AKF

Spond besvaret de vanligste spørsmålene sin hjelp-funksjon. Den finner du nederst til venstre i nettleseren eller under din profil i appen.
Her er litt som gjelder spesielt for AKF.

Spond has answered the most common questions in the help section. It's located at the bottom left in your browser or under your profile in the app.
Here are a few points specific for AKF.


Om gruppen "AKF for medlemmer"

The group is the member portal of Akademisk Korforening for active members. The group is used to send rehearsal invitations, keep track of participation, and share useful information and news. You will receive push notifications in the app or by email if you don't use the app.

Each voice group has its own group, where you'll find information particular to your voice group.

Please note that the posts in the voice groups aren't private. They can be read by choir people in various positions in addition the current and future group members. This is due to limited technical possibilities.

Choir members can only see their own group. People in choir positions can see all groups.

Gruppen er medlemsportalen for aktive medlemmer i Akademisk Korforening. Den brukes til å sende invitasjoner til øvelser, holde orden på oppmøte, dele nyttig informasjon og nyheter.

Du får beskjed direkte i appen om det er beskjed til deg. Bruker du ikke appen, vil du få beskjed på epost.

Hver stemmegruppe har sin egen gruppe, der du finner informasjon spesielt for din stemme.
Vær oppmerksom på at posteringene i stemmegruppene ikke er private. Det vil kunne bli lest av folk i ulike verv i koret i tillegg de nåværende og fremtidige gruppemedlemmene selv. Dette er pga. begrensede tekniske muligheter.

Medlemmene ser bare sin egen stemmegruppe. Folk i verv ser alle grupper.


Din profil

You can add a photo of yourself. This is not necessary, though nice for other members so they can easily find out who you are. We especially encourage that people in a choir position add a picture. You can do this in the app and a browser.

You can adjust which push notifications you want to get from the app. Remember to turn on push notifications for Spond on your mobile phone as well. You can do this under Settings on your mobile phone.

If you are a host of events (this concerns mostly voice group leaders and the secretary) you may consider turning off push notifications for people accepting or declining events, and instead check manually before rehearsals.

Here you can specify which calendar you want to sync with. If you are a member of several groups, you can choose different calendars for different groups.

Du kan legge til et bilde av deg selv. Dette er ikke nødvendig, bare hyggelig for andre medlemmer som da lettere kan finne ut hvem du er. Vi oppfordrer spesielt folk som har et verv i koret om å legge til et bilde. Dette kan du gjøre både via app og nettleser.

Du kan justere hvilke push-varsler du ønsker å få fra appen. Husk å slå på push-varsler for Spond på mobilen din i tillegg. Dette gjør du under mobilens innstillinger.
Er du arrangør (dette gjelder spesielt stemmeførere og sekretær) kan du vurdere å slå av push-varsler for når noen aksepterer eller avslår og heller sjekke manuelt i forkant av hver øvelse.

Her bestemmer du hvilken kalender du ønsker å synkronisere med. Er du medlem av flere grupper, kan du velge forskjellige kalendere for ulike grupper.


Arrangementer, dvs. øvelser og konserter

Tuesday rehearsals

AKF's events are set up with you automatically attending rehearsals on Tuesdays. The rehearsals are mandatory and we therefore naturally expect you to come. If you are sick or have other necessary absences, please register it directly on the event in Spond or send a message to your voice group leader. This registration is necessary for the choir to apply for adult education funds.

Concerts and other events

For concerts and other events you need to actively respond, i.e. press "Join" or "Decline", as for the Rossini concert. This is necessary for the conductor and the board to keep track of actual participation and voice distribution when we perform. We ask you to respond well in advance, so that only last minute illness may cause any changes. If you have the app, the unanswered events will appear at the top of the list.

Calendar

All events are shown in a summary with unanswered events at the top of the list. It's appreciated if you answer these as early as possible. The events can be synchronized with your calendar. The setting is in your profile.

The events overview in Spond is good and we have decided to discontinue the AKF calendar in google. If you have synchronized your calendar with this, we suggest that you now switch to synchronization with the calendar in Spond. The setting is located under your profile picture in the upper left corner of the app. You can find more information on Spond help, here. For the time being it is unfortunately only in Norwegian.

Tirsdagsøvelsene

AKFs arrangementer er satt opp slik at du automatisk er påmeldt øvelsene på tirsdager. Øvelsene er obligatoriske og vi regner naturligvis med at du kommer. Er du syk eller har annen nødvendig fravær må du melde det direkte på arrangementet i Spond eller til din stemmefører. Denne registreringen er nødvendig for at AKF kan søke kontantstøtte til voksenopplæring.

Konserter og andre arrangementer

På konserter og andre arrangementer må du aktivt svare om du kommer eller ikke, dvs. trykke «Deltar» eller «Deltar ikke» som f.eks. på Rossini-konserten. Det er for at dirigenten og styret skal kunne holde telling over faktisk deltakelse og stemmefordeling når vi opptrer. Det er best at du svarer i god tid, slik at det kun er sykdom i siste liten som evt. kan gjøre at det blir endringer. Har du appen vises de ubesvarte arrangementene øverst i listen.

Kalender

Alle arrangementene vises i samlet oversikt med ubesvarte arrangementer øverst i listen. Det er flott om du svarer på disse så tidlig som mulig. Arrangementene kan synkroniseres med din kalender. Innstillingen fins på din profil.

Arrangementsoversikten i Spond er så fin at vi nå avvikler AKF-kalenderen i google. Har du synkronisert din kalender med denne, foreslår vi at du nå legger om til synkronisering med kalenderen i Spond. Innstillingen fins under ditt profilbilde øverst til venstre i appen. Mer informasjon finner du på Spond hjelp, her.