Fondets formål

Akademisk korforenings jubileumsfond opprettes i forbindelse med korets 80-års jubileum i 2010, og har som formål å støtte korets konsertvirksomhet i kommende år.

Innskudd

Innskudd skal primært være gjennom donasjoner til koret. Styret har også anledning til å tilføre fondet midler fra f.eks. betalte oppdrag.
Koret skal drive aktiv markedsføring av fondet.

Forvaltning

Fondets midler regnskapsføres av korets kasserer på lik linje med korets øvrige fond. Midlene plasseres i høyrentekonto med lav risiko.
Fondets regnskap revideres av korets revisorer ifm. korets ordinære årsoppgjør.

Anvendelse

F.o.m. 2011 kan forrige års renteinntekt anvendes.
F.o.m. 2013 kan forrige års renteinntekt pluss 50% av forrige års kapitaløkning anvendes.
Uttak skal benyttes i.f.m. korets offentlige konserter, og rapporteres i konsertenes prosjektregnskap.

Opphør

Skulle AKF oppløses inngår fondets midler i korets sluttoppgjør.