§ 1

Akademisk Korforening har til formål å fremme interessen for blandet korsang blant akademiske borgere.

MEDLEMSKAP OG KONTINGENT

§ 2

Som aktive medlemmer opptas akademiske borgere, eller andre etter styrets beslutning. Søkeren må godkjennes av styret, i samråd med dirigenten, etter å ha prøvesunget for ham.

Som passive medlemmer opptas interesserte akademiske borgere som vil støtte foreningen. Aktive sangere kan melde seg passive for en periode, med styrets godkjenning.
Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet med 2/3 flertall etter styrets innstilling. Som æresmedlemmer kan bare de opptas som i særlig grad har gjort seg fortjent av foreningen. Disse tildeles foreningens merke i gull.
Passive medlemmer, æresmedlemmer og æresdirigenter har også adgang til alle foreningens møter og tilstelninger.

§ 3

<utgår>

STYRETS SAMMENSETNING OG OPPGAVER

§ 4

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. 2 av disse bør være damer og 2 herrer. Styret velges etter bestemmelsene i § 10 og tiltrer ved vårsemesterets avslutning. Styret har 2 suppleanter. Hvis styret finner det ønskelig, fungerer suppleantene som styremedlemmer. For at suppleantene til enhver tid skal være orientert om styrets arbeid, skal de innkalles til vanlige styremøter.

§ 5

Styrets arbeid fordeles som regel således:

 1. Lederen har den alminnelige ledelse og representerer foreningen utad.
 2. Nestlederen vikarierer for lederen og hjelper denne.
 3. Sekretæren skriver styrereferater og besørger den korrespondanse som lederen og styret anviser. Sekretæren sørger for forsvarlig oppbevaring av foreningens bøker, korrespondanse og presseutklipp.
 4. Kassereren fører de nødvendige regnskapsbøker og innkasserer kontingenten og andre innkomster, betaler foreningens regninger etter lederens anvisning og sørger for at det avsluttede årsregnskap sendes revisorene til gjennomsyn minst 3 uker før ordinært årsmøte.

§ 6

Styret velger utenfor styret en stemmefører for hver stemme og en notearkivar. Stemmeførerne fører fortegnelse over fremmøte ved prøvene. Notearkivaren fører tilsyn med foreningens notearkiv, skaffer, utdeler og innsamler noter og fører katalog over arkivets innhold.

§ 7

Styret har full myndighet til å foreta de skritt som det anser nødvendige for foreningens interesser. Styret er kun ansvarlig overfor årsmøte.
For at styret skal være beslutningsdyktig, må lederen eller nestlederen og minst 2 andre faste styremedlemmer være tilstede. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens eller i hans fravær nestlederens stemme utslaget.
Når det bare er 3 av de faste styremedlemmer tilstede i et styremøte, må alle disse stemme for et forslag for at det skal bli gyldig.
Styret fører referat fra sine møter.

DIRIGENT OG PROGRAMRÅD

§ 8

Dirigenten ansettes på 3 måneders gjensidig oppsigelse av styret. Sammen med styret fastsetter han foreningens musikalske program og utpeker solister.
Dirigenten er forøvrig underkastet styrets bestemmelser. Eventuell godtgjørelse til dirigenten utenom den lønn han får av Universitetet blir fastsatt av styret.
Til hjelp for styret skal dette for et år om gangen oppnevne 4 medlemmer, fortrinnsvis én fra hver stemmegruppe, som sammen med dirigenten danner foreningens programråd. Programrådet har som oppgave å foreslå for styret det repertoar som skal innøves hvert semester.

ÅRSMØTE

§ 9

Ordinært årsmøte holdes i mars. På årsmøtet behandles:

 1. Styrets årsberetning og revidert regnskap, avsluttet pr. høstsemesterets avslutning.
 2. Fastsettelse av kontingent for kommende år.
 3. Valg. Styrets 5 medlemmer velges for 2 år om gangen. Nestleder og kasserer velges i samme årsmøte. Leder, sekretær og styremedlem velges det følgende år. Hvert styremedlem velges ved særskilt valg. Suppleanter velges hvert år.
 4. Valg på 2 revisorer.
 5. Valg av etterleikskomité på minst 3 medlemmer. I et jubileumsår skal styret være representert i komiteen med et medlem som det velger selv.
 6. Valg på redaksjonskomité for neste års nummer av Chor-Ahnen. Det velges minst 3 medlemmer.
 7. Valg av PR-komite og Konsertkomite, hver på 2 medlemmer og leder. Alle velges for 2 år, men slik at lederen velges ett år og de andre medlemmene det neste
 8. Eventuelt

§ 10

Styret innkaller medlemmene til årsmøte med minst 14 dagers varsel. For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av de stemmeberettigede ( se § 11 ) være til stede.
Er ikke det tilstrekkelige antall møtt fram, skal styret med minst 1 ukes varsel beramme nytt årsmøte som så blir beslutningsdyktig uten hensyn til frammøtet.
Beslutninger av årsmøtet fattes med simpelt flertall av de frammøtte stemmeberettigede når intet annet er bestemt.
De frister som er nevnt ovenfor løper fra og med den dag innkallelsen er avsendt.
Disse bestemmelser gjelder såvel ordinært som ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller etter forlangende av minst 10 aktive medlemmer.

§ 11

Bare aktive medlemmer har stemmerett i foreningens anliggender, og bare disse bør velges til foreningens faste tillitsverv. For å kunne avgi stemme på årsmøtet, må man ha vært medlem av foreningen minst 3 måneder i sammenheng. Tidligere medlemmer som har meldt seg inn igjen, oppnår ikke stemmerett før etter 3 måneders forløp. Ingen har stemmerett uten å ha betalt kontingent for foregående semester. Nye medlemmer, dvs. som har vært medlem i AKF kortere enn 3 måneder gis møte- og talerett.
Når årsmøtet holdes før 15 mars, har bare de stemmerett som har betalt kontingent for foregående semester. Holdes årsmøtet etter dette tidspunkt, må en ha betalt kontingent også for inneværende semester.
Passive medlemmer og æresmedlemmer har adgang til alle foreningens møter og tilstelninger.

LOVENDRINGER, EKSKLUSJON OG OPPLØSNING AV FORENINGEN

§ 12

Forandring av disse lover kan bare skje ved beslutning av årsmøte. Til gyldig beslutning kreves 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede.
Dessuten gjelder følgende regler:
For å kunne bli behandlet i årsmøte må forslag til lovendringer være styret i hende 3 uker før.
For at forandring skal kunne skje på ekstraordinært årsmøte, må forslag herom enten skje fra styret eller være undertegnet av minst 10 aktive medlemmer.
Forslag til lovendringer skal tilstiles medlemmene skriftlig samtidig med innkallelse til årsmøte.

§ 13

Styret har adgang til å ekskludere medlemmer som ikke betaler sin kontingent, som unnlater å møte til øvelsene eller som forøvrig opptrer uverdig.

§ 14

Lar det seg ikke gjøre å finne personer i koret som er villige til å tre inn i verv nevnt i § 9, har styret adgang til å beslutte at funksjonen til vedkommende ubesatte verv skal bekles av andre styremedlemmer eller av vanlige kormedlemmer inntil det foreligger valg på årsmøte.

§ 15

Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare fattes av det ordinære årsmøtet i 2 på hverandre følgende kalenderår. For å bli gyldig, må beslutningen hver gang fattes av 3/4 flertall av de stemmeberettigede.

– – – – – – – – – – – – –

Foreningens vedtekter ble vedtatt den 1 oktober 1930 med endringer av 7 mai 1932, 24 oktober 1932, 25 september 1933, 4 mai 1937, 9 november 1948, 7 april 1953, 4 mars 1986, 26 mars 1996, 9 mars 1999,  8 mars 2005 og 23 september 2020.